පැමිණිළි


ඔබගේ පැමිණිලි, චෝදනා හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ෆෝරමය භාවිතාකර අපට දන්වන්න. අපගේ DALA කාර්යමණ්ඩලය ඔබ වෙත ක්ෂණික විසදුම් හෝ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නිරතුරුව කැපවී සිටී.


 අප හමුවීමට

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා හෝ පැමිණිළි වලට සවන් දීමට අප නිරතුරුව සූදානම්. පහත සඳහන් ඕනැම යොමුවකින් ඔබට අප සමඟ සම්බන්ධ වියහැක.අපගේ ලිපිනය

නො: 7/1-1, කොටා ටෙරසය,
කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව


අපගේ ලිපිනය

info@dala.lk


ක්ෂණික ඇමතුම්

+94 764550880


සමාජ මාධ්‍ය